Zwiedzanie w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie mieści się w budynku byłego Dworca PKP Warszawa Główna Osobowa, nieopodal stacji PKP Warszawa Ochota. Do zwiedzania oferuje ekspozycje stałe (historyczne) i czasowe, dużą ekspozycję modeli kolejowych w salach wystawowych oraz wystawę zabytkowego taboru normalnotorowego na wydzielonych torach w skansenie.

Poza prowadzoną na szeroką skalę działalnością naukową, we współpracy z wieloma instytucjami, organizowane są tu liczne imprezy okolicznościowe, oraz wernisaże. Muzeum dysponuje licznym zbiorem bibliotecznym.

Obecnie muzeum boryka się z nie do końca uregulowanym stanem prawnym dworca Warszawa Główna i jego otoczenia. Od co najmniej 2004 PKP próbuje sprzedać teren muzeum. Propozycja przeniesienia muzeum na Pragę nie spotkała się z pozytywnym odzewem muzealników i do dziś dnia muzeum nie zmieniło siedziby.

W 2012 PKP zdecydowało o wystawieniu w prze­targu nie­ru­cho­mość po daw­nym Dwor­cu Głów­nym przy ul. To­wa­ro­wej 1, da­jąc pra­wo pier­wo­ku­pu te­go bu­dyn­ku po­za prze­tar­giem sa­mo­rzą­do­wi Ma­zow­sza, któ­re­mu pod­le­ga miesz­czą­ce się dziś w tym miej­scu Mu­zeum Ko­lej­nic­twa.

 

Zdjęcia udostępnione z prywatnego archiwum Pana Zdzisława Górskiego

IMG_3279 

 

Prezentujemy również krótki filmik

 

Komentarze

komentarze